Board Members

CHAIR

Goh Yew Lin

DEPUTY CHAIR

Yong Ying-I

DIRECTORS

Chang Chee Pey
Chng Hak-Peng
Chng Kai Fong
Prof Arnoud De Meyer
Warren Fernandez
Liew Wei Li
Sanjiv Misra
Prof Qin Li-Wei
Paul Tan
Geoffrey Wong
Yee Chen Fah
Andrew Yeo Khirn Hin
Yasmin Zahid