Board Members

CHAIR

Goh Yew Lin

DEPUTY CHAIR

Yong Ying-I

DIRECTORS

Chang Chee Pey
Chng Kai Fong
Prof Arnoud De Meyer
Warren Fernandez
Kenneth Kwok
Liew Wei Li
Sanjiv Misra
Lynette Pang
Prof Qin Li-Wei
Geoffrey Wong
Yee Chen Fah
Andrew Yeo Khirn Hin
Yasmin Zahid