Board Members

Board

Chair

Goh Yew Lin

Deputy Chair

Yong Ying-I

Treasurer

Geoffrey Wong

Directors

Chang Chee Pey

Chng Kai Fong

Prof Arnoud De Meyer

Warren Fernandez

Kenneth Kwok

Liew Wei Li

Sanjiv Misra

Lynette Pang

Prof Qin Li-Wei

Yasmin Zahid

Yee Chen Fah

Andrew Yeo Khirn Hin